Llengua catalana i Literatura | Lluerna

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Una proposta enfocada a la pràctica i al saber fer. Les competències s’estableixen com a eix central de la proposta.

El treball de lectura s’integra de manera natural als textos presents en cada repte, i s’amplien les possibilitats quant a l’atenció a la diversitat a partir de la proposta extra d’una vintena de textos en el quadern de lectura.

Partim d’una nova maqueta que conserva l’estil que la fa propera a l’alumnat i guanya en claredat pel que fa a la composició dels elements. Hi ha una presentació més esquemàtica i, per tant, més visual dels continguts.

 

QUADERNS DE LECTURA I GRAMÀTICA

Els quaderns són una font de material complementari per al professorat, que recull la “reivindicació” de disposar d’un ventall més ampli que l’habitual lectura per unitat, així com més d’un centenar d’exercicis d’ortografia, morfosintaxi i lèxic.

Paral·lelament, els quaderns funcionen com a propostes de treball autònom per a l’alumnat.

LLUERNA: LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Una proposta enfocada als continguts i al treball sistemàtic més gramatical. Incorpora activitats competencials combinades amb el treball dels continguts de la unitat, de manera que aquests tenen, en aquesta proposta, molt de pes.

Lluerna és una sèrie de manuals que apleguen de manera ordenada i seqüenciada els continguts de Llengua dels cursos de l’ESO.

Les unitats es componen de tres apartats: Text i comunicació (consta d’una lectura amb propostes de comprensió i expressió oral i escrita i d’una anàlisi de la tipologia textual de la lectura), Coneixement de la llengua (orientat fonamentalment a la pràctica, se subdivideix en ortografia, morfosintaxi i lèxic) i Llengua i societat.  

Això permet dosificar la feina sobre competències i continguts segons el que el professorat i l’alumnat fan a l’aula. 

Cada unitat acaba amb un Vocabulari temàtic, que repta els aprenents a ampliar el seu cabal lèxic, i un Avalua’t, que repassa amb vint preguntes d’elecció múltiple els sabers vehiculats a les unitats.

Primer ESO

ISBN: 978-84-307-8323-6
ISBN: 978-84-307-8323-6

Segon ESO

ISBN: 978-84-307-7087-8
ISBN: 978-84-307-7087-8

Tercer ESO

ISBN: 978-84-307-7118-9
ISBN: 978-84-307-7118-9

Quart ESO

ISBN: 978-84-307-7172-1
ISBN: 978-84-307-7172-1

Primer ESO

ISBN: 978-84-307-8350-2
ISBN: 978-84-307-8350-2

Primer ESO

ISBN: 978-84-307-8351-9
ISBN: 978-84-307-8351-9

Segon ESO

ISBN: 978-84-307-7088-5
ISBN: 978-84-307-7088-5

Tercer ESO

ISBN: 978-84-307-7119-6
ISBN: 978-84-307-7119-6

Quart ESO

ISBN: 978-84-307-7173-8
ISBN: 978-84-307-7173-8

Primer ESO

ISBN: 978-84-307-7026-7
ISBN: 978-84-307-7026-7

Segon ESO

ISBN: 978-84-307-7092-2
ISBN: 978-84-307-7092-2

Primer ESO

Llengua i literatura 1ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-8981-8

Segon ESO

Llengua i Literatura 2ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-9082-1

Tercer ESO

Llengua i Literatura 3ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-8992-4

Quart ESO

Llengua i Literatura 4ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-9164-4
Llibre guia. Recursos del professorat

RECURSOS DEL PROFESSORAT

El Llibre guia – Recursos del professorat, reuneix en un sol volum la proposta pedagògica d’Editorial Teide per als llibres de Llengua catalana i Literatura. El material del professor està dividit en diversos apartats, cada un associat a un dels reptes del llibre de l’alumne.  Cada capítol del llibre del professor es divideix en tres apartats: un per la Programació i avaluació competencial, un altre per la Guia i les solucions del llibre de l’alumne i un tercer per als Recursos digitals.

0