Llengua catalana i Literatura

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Un llibre de text per a cada un dels cursos de l’ESO.

Projecte digital. Unitat de mostra

Llengua i literatura 1ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-8981-8
Llengua i Literatura 2ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-9082-1
Llengua i Literatura 3ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-8992-4
Llengua i Literatura 4ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-9164-4

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Un bloc d’activitats per a cada un dels cursos de l’ESO.

Els quaderns inclouen una bateria d’activitats que segueixen els continguts tractats en els apartats essencials del llibre.

Bloc. Llengua i literatura 1ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-8982-5
Bloc. Llengua i literatura 2ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-9083-8
Bloc. Llengua i Literatura 3ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-8993-1
Bloc. Llengua i Literatura 4ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-9165-1

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular que desglossa les dimensions de la llengua i la literatura catalanes, les competències que cal assolir i els continguts clau que les tracten. Inclou també una proposta de l’Editorial Teide amb els continguts per competències i les rúbriques desglossades per unitats.

Dossier de nou blocs, un per a cada unitat del llibre. Cada un d’ells inclou un llibre guia de la unitat corresponent, fitxes de lectura i comprensió, fitxes d’ortografia, fitxes d’activitats orals, dictats i proves d’avaluació.

1