TECNOLOGIA

Els reptes, a Tecnologia, s’associen amb l’educació en STEAM, és a dir, en Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques.

Aquest mètode es basa en la combinació de diferents matèries per tal que l’alumnat aprengui de manera empírica. Així, els estudiants disposaran de més recursos a l’hora d’afrontar els diferents exercicis i assignatures, i seran més imaginatius quan hagin de resoldre els problemes que se’ls plantegen.

L’alumnat guanya pensament flexible i creativitat, ingredients indispensables quan es tracta d’innovar.

Una de les principals claus de l’STEAM és que els alumnes aprenen mentre fan coses, tot combinant la pràctica amb la teoria, amb debats, estudi, investigació…, utilitzant tota mena de tecnologies: ludificació, programació i robòtica… És la classe a l’inrevés, el treball per projectes.

Estructurats per reptes, com tota la proposta A PROP, els materials de Tecnologia estan pensats per treballar-los amb elements que formen part del dia a dia del centre, i també amb una placa Micro:bit per potenciar l’aprenentatge de les tecnologies més actuals.

Tecnologia_Aprop

Primer ESO

ISBN: 978-84-307-8317-5
ISBN: 978-84-307-8317-5

Segon ESO

ISBN: 978-84-307-7134-9
ISBN: 978-84-307-7134-9

Tercer ESO

ISBN: 978-84-307-8429-5
ISBN: 978-84-307-8429-5

Quart ESO

ISBN: 978-84-307-7265-0
ISBN: 978-84-307-7265-0

Primer ESO

ISBN: 978-84-307-8322-9
ISBN: 978-84-307-8322-9

Segon ESO

ISBN: 978-84-307-7135-6
ISBN: 978-84-307-7135-6

Tercer ESO

ISBN: 978-84-307-8430-1
ISBN: 978-84-307-8430-1
Páginas-desdeTechMe_cataleg_CAT-637x1024
Tech_ME ENGLISH

La proposta Tech_Me agrupa una oferta de material didàctic personalitzable de l’assignatura de Tecnologia dins l’ambit cientificotecnològic de l’Educació Secundària Obligatòria.

Amb Tech_Me, cada professor/a pot configurar un llibre a mida escollint l’oferta que li convingui entre tres variables: idioma dels materials, unitats o temaris, oferta de materials didàctics complementaris.

Una proposta pràctica i econòmica.

Respectuosa amb la lliure seqüenciació de l’assignatura

100% actualitzable

100% disponible en anglès

Guia. Tecnologia A PROP

El projecte curricular inclou els criteris d’avaluació, les competències, objectius i continguts clau i curriculars proposats per l’editorial, els criteris d’avaluació, les orientacions per a l’ensenyament-aprenentatge i la proposta d’activitats d’avaluació competencial proposada per al curs. També inclou les programacions i temporització de les unitats didàctiques. 

El llibre guia amb la programació de cada unitat orientada a l’assoliment de les competències bàsiques. Inclou una introducció, les competències d’àmbit i transversals treballades, els continguts clau, els objectius d’aprenentatge lligats als criteris d’avaluació i els indicadors de qualitat, la seqüència didàctica, les orientacions metodològiques, els recursos didàctics, els instruments d’avaluació i les mesures d’atenció a la diversitat.  La guia didàctica també s’estructura en apartats com els recursos en xarxa, les idees clau, suggeriments didàctics, activitats per a la diversitat i el solucionari de les activitats del llibre de l’alumne. 

Els materials complementaris en forma de quaderns acompanyen el llibre guia del professorat per facilitar el treball de professors i alumnes: fitxes de treball (de reforç i d’ampliació), fitxes TecnoTIC, fitxes de proves d’avaluació, fitxes de proves adaptades, fitxes de proves competencials, fitxes dels reptes STEAM, fitxes de Posa’t a prova i propostes grupals.

0