La proposta de materials didàctics del projecte Duna parteix d’uns principis essencials que el converteixen en un recurs educatiu modern i eficaç per aquestes raons:

 • Situa les competències bàsiques en l’eix de la programació dels objectius d’àrea, dels continguts i dels estàndards d’aprenentatge.
 • Desenvolupa els continguts al llarg dels cursos de manera ordenada i lògica, reforçant les capacitats més instrumentals per aconseguir uns resultats d’aprenentatge òptims.
 • Se sosté sobre dos recursos didàctics complementaris: el material de consulta i treball en paper i els objectes digitals multimèdia en línia.
 • Proposa un treball global d’habilitats, destreses, procediments i continguts alhora que fomenta l’adquisició de valors que conformen un aprenentatge autònom, crític i reflexiu de l’alumnat.
 • Llibres de consulta.
 • Llibretes de resolució d’activitats.
 • Quaderns d’exercitació de les competèncias bàsiques.
 • Quaderns de pràctiques.
 • Recursos multimèdia en línia.
 • Projectes digitals.
 • Guies didàctiques amb orientacions per al desenvolupament de les unitats didàctiques.
 • Propostes de programacions didàctiques.
 • Material per facilitar l’avaluació contínua.
 • Material complementari fotocopiable.
 • Solucionari de les activitats.
 • Material manipulatiu d’aula.
 • Guies didàctiques amb orientacions per al desenvolupament de les unitats didàctiques.
 • Propostes de programacions didàctiques.
 • Material per facilitar l’avaluació contínua.
 • Material complementari fotocopiable.
 • Solucionari de les activitats.
 • Material manipulatiu d’aula.
1