MATÈRIES I CONTINGUTS

Els materials de matemàtiques es centren en la resolució de problemes, operacions matemàtiques, geometria i càlcul mental i reflexiu.

Els materials de primer cicle consten de:

 • Tres quaderns trimestrals per treballar les competències bàsiques.
 • Un quadern per practicar les habilitats matemàtiques.

En el segon i tercer cicle els materials consten de:

 • Un llibre de consulta per treballar les competències bàsiques.
 • Una llibreta d’activitats per fer els exercicis proposats al llibre de consulta.
 • Un quadern per practicar amb sèries d’exercicis que parteixen d’un model ja resolt.

Els materials de primer cicle consten de dos llibres diferenciats per curs:

 • Comunicació: quadern per treballar les competències lingüístiques relacionades amb la comprensió i expressió oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita. 
 • Les paraules: quadern per treballar, de manera gradual, el pas de l’ortografia natural a l’ortografia arbitrària.

Al segon i tercer cicle els materials consten de:

 • Un llibre de consulta per treballar les habilitats pròpies de l’àmbit lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure. 
 • Una llibreta d’activitats per fer els exercicis proposats en el llibre de consulta.
 • Un quadern de competèncias bàsiques, en el qual es desenvolupen, de manera gradual, les capacitats lingüístiques.

El material de primer cicle és un quadern per treballar per a cada un dels cursos. Es treballarà a partir de textos de tipologia variada, l’expressió i comprensió oral, la comprensió lectora, l’expressió escrita, la fonètica i l’ortografia.

Al segon i tercer cicle els materials consten de:

 • Un llibre de consulta per treballar les habilitats pròpies de l’àmbit lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure. 
 • Una llibreta d’activitats per fer els exercicis proposats en el llibre de consulta.
 • Un quadern de competèncias bàsiques, en el qual es desenvolupen, de manera gradual, les capacitats lingüístiques.
Duna. Lengua 1ºEPO CAT - 2014
Duna. Lengua 2ºEPO CAT - 2015

Els materials de primer cicle es composen d’una carpeta amb sis quaderns temàtics. Aquests quaderns, presenten les habilitats i els continguts propis de l’observació i l’experimentació en l’estudi del medi social i natural més proper als nens i nenes.

Al segon i tercer cicle els materials consten de:

 • Un llibre de consulta per curs que reuneix els continguts més importants de Ciències de la naturalesa exposats a tall de reportatges atractius i de format àgil i modern.
 • Quatre quaderns temàtics per curs que contenen propostes pautades per dur a terme activitats d’observació, recerca, investigació, experimentació i tractament de la informació amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge de les ciències a partir de les competències bàsiques de l’àmbit cièntific i tecnològic.

Els materials de primer cicle es composen d’una carpeta amb sis quaderns temàtics. Aquests quaderns, presenten les habilitats i els continguts propis de l’observació i l’experimentació en l’estudi del medi social i natural més proper als nens i nenes.

Al segon i tercer cicle els materials consten de:

 • Un llibre de consulta que reuneix i exposa, d’una manera clara i ordenada els continguts més importants de Ciències socials exposats a tall de reportatges atractius. 
 • Pack de quatre quaderns temàtics que contenen propostes pautades per dur a terme activitats d’obtenció i tractament de la informació de l’entorn social i facilitar-ne la interpretació així com activitats d’investigació, seqüenciació dels fets i treball de procediments espaciotemporals que permeten l’aprenentatge significatiu dels continguts de Ciències socials.

El material de Valors socials y cívics té com a objectiu treballar el desenvolupament personal i de la ciutadania. Aquesta proposta didàctica dividida en sis llibres, planteja una varietat de situacions properes als nens i nenes d’Educació Primària. 

A continuació esmentem algunes d’elles:  

 • Treballar valors personals i socials, per a construir-se cadascú la pròpia identitat i aprendre a conviure de manera cívica. 
 • Aprendre a interactuar a partir de la comunicació, l’opinió i el diàleg.
 • Aprendre a conèixer-se millor, a valorar positivament el propi jo, a regular les pròpies conductes, a identificar les pròpies emocions i sentiments, a pensar en els altres, a conèixer, valorar i comprendre críticament el seu entorn.
 • Apreciar i construir la importància dels valors que regeixen la vida personal i familiar, la vida dels grups i la vida en comunitat. 
 • Treballar la gestió de les emocions en situacions en què es requereix una determinada intel·ligència emocional per conviure eficaçment en comunitats socials diverses: família, amics, escola i país. 
Duna. Valors socials i cívics 1 EPO - 2014
Duna. Vlaors socials i cívics 2EPO - 2015
Duna. Valors socials i cívics 3EPO - 2014
Duna. Valors socials i cívics 4EPO - 2015
Duna. Valors socials i cívics 5EPO - 2014
Duna. Valors socials i cívics 6EPO - 2015
1