Editorial Teide disposa de diverses col·leccions de quaderns per a l’Educació Secundària. Els posem a disposició del professorat per ampliar i reforçar la informació rebuda amb els llibres de text i en atenció a la diversitat de situacions que es donen a les aules.

QUADERNS DE LLENGUA

La sèrie Ortografia es compon de quatre quaderns autocorrectius, amb el solucionari corresponent, que es complementen amb activitats digitals. El complement digital que acompanya cada quadern s’estructura en 12 moments de 5 minuts d’un intens treball oral i escrit de llengua.

Grafia 978-84-307-4993-5

Norma 978-84-307-4994-2

So 978-84-307-4995-9

Text 978-84-307-4996-6

Un projecte d’àmbit amb 33 poemes i tres tasques (llegir en veu alta, fer un videoclip i fer un recital poètic) que repten els usuaris a implementar els seus coneixements i demostrar les seves habilitats comunicatives.

El quadern dona accés a una plataforma digital per treballar de manera col·laborativa a l’aula.

Antologia poètica 978-84-307-5710-7

Quaderns basats en la pràctica, de la qual s’extreuen els coneixements bàsics de Text, Gramàtica i Vocabulari corresponents a cada curs de l’ESO, adreçats especialment a alumnat amb dèficits d’atenció i dificultats d’aprenentatge.

Cada quadern aporta, amb les nou unitats que es componen, una cuidada selecció de continguts i un grau de profunditat que permet el treball a l’aula fomentant una major consciència lingüística dels estudiants de llengua.

TGV 1er 978-84-307-4941-6 

TGV 2on 978-84-307-4942-3

TGV 3er 978-84-307-4972-0

TGV 4rt 978-84-307-4973-7

L’ortografia del català. Un quadern per al treball de l’ortografia catalana.

978-84-307-4587-6

QUADERNS DE VACANCES

Feina per a l’estiu. Quaderns de 45 unitats de dues pàgines cadascuna perquè els aprenents hi dediquin una estona cada dia de les vacances. Les activitats que s’hi proposen permeten recordar els coneixements apresos, repassar els continguts bàsics de la matèria i adquirir la responsabilitat necessària per a l’aprenentatge autònom. El solucionari està encartat.

QdV Llengua 1er 978-84-307-4566-1

QdV Llengua 2on 978-84-307-4567-8

QdV Llengua 3er 978-84-307-4588-3

QdV Llengua 4rt 978-84-307-4589-0

Trabajo para el verano. Cuadernos de 45 unidades de un par de páginas cada uno para que el usuario dedique un rato todos los días de las vacaciones. Las actividades de estos cuadernos permiten al alumnado recordar los conocimientos aprendidos, repasar los contenidos básicos de la materia y adquirir la responsabilidad necesaria para el aprendizaje autónomo. El solucionario está encartado.

CdV Lengua 1º 978-84-307-4564-7

CdV Lengua 2º 978-84-307-4565-4

CdV Lengua 3º 978-84-307-4945-4

CdV Lengua 4º 978-84-307-4946-1

Els Quaderns de vacances de Matemàtiques són una proposta de treball autònom per a l’ESO. Amb aquest material el que és pretén és oferir a l’alumne una eina per a repassar, durant el període de vacances, els continguts assolits durant el curs acadèmic.

Son quatre quaderns amb solucionari independent.

QdV Matemàtiques 1er 978-84-307-4966-9

QdV Matemàtiques 2on 978-84-307-4967-6

CUADERNOS DE LENGUA CASTELLANA

Ejercicios autocorrectivos de ortografía, gramática y léxico ocupan las páginas de cada cuaderno para que los alumnos puedan realizarlos por su cuenta y comprueben las soluciones, que se encuentran al final del libro. Los contenidos de cada cuaderno corresponden a los de cada curso de la ESO y representan un complemento eficaz para el estudio y el repaso de los contenidos básicos de lengua.

Refuerzo 1º 978-84-307-4866-2

Refuerzo 2º 978-84-307-4915-7

Refuerzo 3º 978-84-307-4869-3

Refuerzo 4º 978-84-307-4916-4

Cuadernos orientados a ejercitar las cuatro habilidades lingüísticas (comprensión lectora, expresión escrita, comprensión oral y expresión oral) y a ampliar el repertorio léxico de los usuarios.

Cuatro cuadernos, uno para cada curso de la ESO, para el trabajo de las competencias básicas comunicativas en lengua castellana.

1º ESO: 978-84-307-8795-1

2º ESO: 978-84-307-8796-8

3º ESO: 978-84-307-8797-5

4º ESO: 978-84-307-8798-2

Cuadernos basados en la práctica, con la que se obtienen los conocimientos básicos de grAmática, Vocabulario y tExto, correspondientes a cada curso de la ESO, dirigidos especialmente a alumnado con déficit de atención y dificultades de aprendizaje.

Cada cuaderno aporta, con las nueve unidades de que se componen, una cuidada selección de contenidos y un grado de profundidad que permite el trabajo en el aula fomentando una mayor consciencia lingüística de los estudiantes de lengua.

AVE 1º 978-84-307-4943-0

AVE 2º 978-84-307-4944-7

AVE 3º 978-84-307-4974-4

AVE 4º 978-84-307-4975-1

Obedeciendo a una metodología inductiva, los cuadernos presentan las reglas básicas de la ortografía y fomentan un trabajo reflexivo y práctico muy eficaz sobre la lengua. Cada uno incluye un solucionario encartado.

Dos cuadernos correspondientes a los dos primeros cursos de la ESO para el trabajo de la ortografía.

1º ESO: 978-84-307-4982-9

2º ESO: 978-84-307-4983-6

Los cuadernos interpelan eficazmente al usuario y lo conducen entre ejercicios, propuestas y reflexiones hacia un trabajo consciente sobre el uso de la lengua.

Sintaxis. 

En este cuaderno, distribuido en 32 unidades, se definen los conceptos básicos de la sintaxis. Permite tanto el estudio global de los componentes como el análisis y práctica detallados de cada concepto. 

Redactado por M. Bericat Bonet, J. M.ª Garrido Almiñana y R. Palacios Porras. 

978-84-307-4533-3

 

Ortografía (edición renovada).

El cuaderno comprende un trabajo sistemático sobre el uso correcto de las letras, la acentuación, los signos de puntuación y la numeración. El enfoque inductivo de las propuestas de trabajo y la autocorrección reflejan el carácter interactivo del material.

Redactado por R. Alsina Soriano, M.ª Diaz Marcos, J. B Fortuny Gine y S. Martí Raüll. 

978-84-307-4590-6

1