MATÈRIES I CONTINGUTS

Els materials de matemàtiques es centren en la resolució de problemes, operacions matemàtiques, geometria i càlcul mental i reflexiu.

Els materials de primer cicle consisteixen en:

 • Tres quaderns trimestrals per treballar les competències bàsiques.
 • Un quaderns per practicar les habilitats matemàtiques.

Al segon i tercer cicle el material es composa de:

 • Un llibre de consulta per a treballar les competències bàsiques.
 • Una llibreta d’activitats per a realitzar i resoldre els exercicis proposats en el llibre de consulta.
 • Un quadern per a practicar amb sèries d’exercicis que parteixen d’un model ja resolt.

Els materials de primer cicle consten de dos llibres diferenciats per curs:

 • Comunicació: quadern per a treballar les competències lingüístiques relacionades amb la comprensió i expressió oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita. 
 • Les paraules: quadern per a treballar, de manera gradual, el pas de l’ortografia natural a l’ortografia arbitrària.

Al segon i tercer cicle el materials consisteix en:

 • Un llibre de consulta per a treballar les habilitats pròpies de l’àmbit lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure. 
 • Una llibreta d’activitats per a realitzar els exercicis proposats en el llibre de consulta.
 • Un quadern de competèncias bàsiques, en el qual es desenvolupen, de manera gradual, les capacitats lingüístiques.

Els materials de primer cicle consten de dos llibres diferenciats per curs:

 • Comunicación:  quadern per a treballar, a partir de textos de tipologia variada, l’expressió i comprensió oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita.  Programació coordinada amb l’assignatura de Llengua perquè es comeplementen l’una amb l’altra.  
 • Las palabras: quadern per a treballar de manera gradual el pas de l’ortografia natural a l’orotografia arbitrària.

Al segon i tercer cicle els materials consten de:

 • Un llibre de consulta per a treballar les habilitats pròpies de l’àmbit lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure. Conté models de proves d’avaluació diagnòstica individualitzada i la programació del llibre es coordina amb la de Llengua ja que es complementen l’una amb l’altra.
 • Una llibreta d’activitats per a realitzar els exercicis proposats en el llibre de consulta.
 • Un quadern de competèncias bàsiques, en el qual es desenvolupen, de manera gradual, les capacitats lingüístiques.

La col·lecció Bambolla és una col·lecció de materials de llengua concebuts per als xiquets i xiquetes que estudien en castellà i aprenen valencià com a segona llengua.

Este projecte tracta de facilitar a l’alumnat l’aprenentatge i la consolidació de les habilitats lingüístiques bàsiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) a partir de textos seleccionats que es presenten amb una dificultat ben graduada.

El material de primer cicle és un quadern per treballar per a cada un dels cursos. Es treballarà a partir de textos de tipologia variada, l’expressió i comprensió oral, la comprensió lectora, l’expressió escrita, la fonètica i l’ortografia.

Duna. Bambolla 1EPO VAL - 2014
Duna. Bambolla 2EPO VAL - 2015

Programació i material dissenyat per als xiquets i xiquetes que estudien en valencià i treballen la llengua castellana com a segona llengua.

El material de primer cicle és un quadern per treballar per a cada un dels cursos. Es treballarà a partir de textos de tipologia variada, l’expressió i comprensió oral, la comprensió lectora, l’expressió escrita, la fonètica i l’ortografia.

Al segon i tercer cicle les programacions i materials de Llengua castellana son iguals per a totes les comunitats de l’Estat.

Duna. Lengua castellana 1EPO CAT - 2014
Duna. Lengua castellana 2EPO CAT - 2015

Els materials de primer cicle es composen d’un pack amb sis quaderns temàtics per al primer curs i una carpeta amb vuit quaderns temàtics per al segon. Aquests quaderns, presenten les habilitats i els continguts propis de l’observació i l’experimentació en l’estudi del medi social i natural més proper als nens i nenes.

Als quaderns de Ciències de la naturalesa es tracten temes com l’alimentació, el cos i la salut, els sers vius, els objectes i materials o les ferramentes i les màquines. Per una altra banda, als quaderns de Ciències socials es tracten temes com la família i l’entorn, el paisatge, l’espai o el temps.

Al segon i tercer cicle el material consisteix en:

 • Un llibre de consulta per curs que aplega els contingtus més importants de Ciències de la naturalesa exposats a tall de reportatges atractius amb un format àgil i modern. 
 • Quatre quaderns temàtics per curs que contenen propostes pautades per a realitzar activitats d’observació, recerca, investigació, experimentació i tractament de la informació amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge de les ciències així com de l’àmbit científic i tecnològic.

Al segon i tercer cicle el material consisteix en:

 • Un llibre de consulta que aplega i exposa, d’una manera clara i ordenada els continguts més importants de Ciències socials exposats a tall de reportatges atractius. 
 • Pack de quatre quaderns temàtics que contenen propostes pautades per a realitzar activitats d’obtenció i tractament de la informació de l’entorn social i facilitar-ne la interpretació així com activitats d’investigació, seqüenciació dels fets i treball de procediments espaciotemporals que permeten l’aprenentatge significatiu dels continguts de Ciències socials.

El material de Valors socials y cívics té com a objectiu treballar el desenvolupament personal i de la ciutadania. 

Esta proposta didàctica dividida en sis llibres, planteja una varietat de situacions pròximes als xiquets i xiquetes d’Educació Primària. L’objectiu és treballar valors personals, per a construir-se cada u la pròpia identitat, i valors socials i de relació, per a aprendre a conviure de manera cívica com a ciutadans i ciutadanes. 

 • Aprendre a interactuar a partir de la comunicació, l’opinió i el diàleg.
 • Aprendre a conéixer-se millor, a valorar positivament el propi jo, a regular les pròpies conductes, a identificar les pròpies emocions i sentiments, a pensar en els altres, a conèixer, valorar i comprendre críticament el seu entorn. Que l’alumnat desenvolupe la capacitat de reflexionar, de comprendre la seua manera de pensar i de percebre el món. 
 • Apreciar i construir la importància dels valors que regixen la vida personal i familiar, la vida dels grups i la vida en comunitat. 
 • Treballar la gestió de les emocions en situacions en què es requerix una determinada intel·ligència emocional per conviure eficaçment en comunitats socials diverses: família, amics, escola i país. 
Duna. Valors socials i cívics 1 EPO - 2014
Duna. Valors socials i cívics 2EPO - 2015
Duna. Valors socials i cívics 3EPO - 2014
Duna. Valors socials i cívics 4EPO - 2015
Duna. Valors socials i cívics 5EPO - 2014
Duna. Valors socials i cívics 6EPO - 2015
1