BASES DE LA PROMOCIÓ «GUANYA UN LOT DE MATERIAL DE CÀLCUL REFLEXIU PER A LA TEVA ESCOLA» – PROMOCIÓ DEL 7 AL 16 D’ABRIL DE 2021

 

OBJECTE

EDITORIAL TEIDE, SA posa en marxa una promoció en el territori català, dirigida a dotar de material de càlcul reflexiu en català escoles d’Educació Primària de Catalunya, amb la denominació «GUANYA UN LOT DE MATERIAL DE CÀLCUL REFLEXIU PER A LA TEVA ESCOLA».

 

PERSONES LEGITIMADES I DURADA

Podrà participar en el CONCURS qualsevol persona resident legal a Catalunya i major de 18 anys.

Durant els dies DEL 7 AL 16 D’ABRIL de 2021, es durà a terme el CONCURS a la pàgina de Facebook i a l’Instagram d’Editorial Teide. Les dates d’inici i finalització de la participació en aquest CONCURS són les que s’indiquen en aquestes bases i en una o diverses publicacions a la pàgina de Facebook i a l’Instagram d’Editorial Teide.

 

PREMIS

Entre els participants se seleccionaran un total de 4 guanyadors, cadascun dels quals rebrà un lot com el següent:

2 EXEMPLARS D’«EXPERIMATES CICLE INICIAL. CÀLCUL REFLEXIU»

2 EXEMPLARS D’«APRENDRE A MULTIPLICAR ÉS DIVERTIT»

Tots els exemplars esmentats formen part del fons d’Editorial Teide.

Aquests lots de material de càlcul reflexiu tindran com a destinatari final els centres escolars triats pels guanyadors.

 

PARTICIPACIÓ

Per participar en el concurs en les dates esmentades, l’usuari haurà de seguir aquests passos:

 • Podrà participar a Facebook i a Instagram del 7 al 16 d’abril de 2021.
 • Haurà de ser seguidor de la pàgina de Facebook i/o de l’Instagram d’Editorial Teide.
 • Per participar a Facebook, l’usuari haurà de deixar un comentari en la publicació del CONCURS tot etiquetant-hi dues amistats.
 • Per participar a Instagram, l’usuari haurà de deixar un comentari en la publicació del CONCURS tot etiquetant-hi dues amistats.

 

SELECCIÓ DE GUANYADORS

En aquest CONCURS se seleccionaran per sorteig 4 guanyadors, que indicaran a EDITORIAL TEIDE, SA el centre escolar triat per a l’entrega de la dotació de material de càlcul reflexiu.

El CONCURS es durà a terme un cop finalitzat el període de participació.

 

ENTREGA DELS PREMIS

Els premis es lliuraran sense cap cost per als guanyadors i els seran comunicats a través d’una publicació al Facebook i/o a l’Instagram d’Editorial Teide, SA. A més, Editorial Teide, SA, podrà comunicar el nom dels guanyadors en les seves xarxes socials i/o al seu web.

Els guanyadors hauran de notificar la seva acceptació del premi mitjançant un missatge privat a la pàgina de Facebook i/o a l’Instagram d’Editorial Teide, SA, amb la informació següent: nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte. Hauran d’indicar, a més, el centre escolar que ha de ser receptor de la dotació.

Els guanyadors disposaran d’un termini de 48 hores a partir de la notificació del premi per comunicar que l’accepten.

En un termini de 20 dies a comptar del dia de l’acceptació del premi per part dels guanyadors, Editorial Teide entregarà el lot de material de càlcul reflexiu a les escoles escollides.

En cas que en aquest termini el guanyador no enviï la informació esmentada per certificar que accepta el premi, s’entendrà que no l’accepta i que, per tant, hi renuncia.

En cap cas, EDITORIAL TEIDE, SA es responsabilitzarà de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància posterior a l’entrega del premi.

 

CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LA PROMOCIÓ

 • Cada persona podrà guanyar un sol premi i haurà de triar una sola escola.
 • La comunicació de les dades personals per part dels participants de la PROMOCIÓ, i especialment de les dades de correu electrònic, número de telèfon i edat, és un requisit obligatori perquè els guanyadors puguin rebre el premi obtingut. No podran participar en la PROMOCIÓ els menors de 18 anys. Si resultés premiada alguna d’aquestes persones, la seva participació quedaria automàticament anul·lada.
 • L’ORGANITZACIÓ descartarà les participacions que siguin abusives o fraudulentes i no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si aquestes no són correctes o tenen errors, l’ORGANITZACIÓ no es fa responsable de no poder contactar amb els possibles guanyadors per comunicar-los el resultat del concurs o per gestionar amb ells el lliurament del premi.
 • El premi de la PROMOCIÓ no es podrà substituir per un altre a petició del guanyador, ni podrà ser canviat pel seu valor en metàl·lic. L’ORGANITZACIÓ es reserva, en qualsevol cas, el dret de canviar el premi de la PROMOCIÓ per un altre de valor igual o superior quan concorri causa justa i, a més, també es reserva el dret d’anul·lar, suspendre o modificar la PROMOCIÓ si, per causes tècniques justificades, raonables o de qualsevol altra índole aliena a la seva voluntat, no pogués garantir el normal desenvolupament de la PROMOCIÓ, d’acord amb allò que s’estipula en aquestes bases.
 • La xarxa social de Facebook està exempta de qualsevol responsabilitat legal sobre aquest concurs. Aquesta promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Facebook.
 • Seran a càrrec dels guanyadors els impostos i les despeses ‒siguin de la naturalesa que siguin‒ que es puguin derivar dels premis. Les despeses d’enviament del premi seran a càrrec d’EDITORIAL TEIDE, SA.
 • Els participants i els guanyadors reconeixen que els drets de propietat intel·lectual sobre el web en conjunt corresponen a EDITORIAL TEIDE, SA.Així mateix, els participants i els guanyadors reconeixen que la reproducció, distribució o transformació no autoritzada del web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.
 • En el cas que el present concurs quedés suspès per causes de força major, EDITORIAL TEIDE, SA quedaria eximida de qualsevol responsabilitat sobre aquest.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La participació en el concurs suposa la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal i amb caràcter gratuït, a EDITORIAL TEIDE, SA de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, publicació, difusió a http://www.editorialteide.com o en qualsevol altre mitjà o suport en línia i fora de línia que estimi oportú EDITORIAL TEIDE, SA (a títol enunciatiu però no limitatiu, YouTube, xarxes socials, etc.), reproducció a títol gratuït o onerós dels comentaris escrits pels participants en la promoció, amb la possibilitat de dur-ne a terme l’alteració, transformació o modificació que se’n derivin, sense que això doni cap dret de compensació, indemnització o reemborsament o pagament de tarifes o altres drets econòmics de la naturalesa que sigui a favor dels participants.

 

DRETS D’IMATGE

Els participants autoritzen EDITORIAL TEIDE, SA a difondre el seu nom i la seva imatge, així com els vídeos, fotografies, dibuixos o comentaris que publiquin per participar en el present CONCURS, en qualsevol mitjà de comunicació i de la manera que l’editorial consideri més oportuna. Aquesta autorització s’entén que és automàtica amb la participació en el PRESENT CONCURS.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Ús, finalitat i conservació de dades

De conformitat amb la legislació vigent aplicable en matèria de protecció de dades, EDITORIAL TEIDE, SA, en qualitat de responsable de les dades, amb CIF A-08141038, domicili social a c/ Viladomat, 291 – 08029 Barcelona, telèfon 93 410 45 07 i adreça electrònica info@editorialteide.com, informa els Participants en el present concurs que les seves dades recaptades per EDITORIAL TEIDE, SA en l’àmbit del present concurs, seran tractades per EDITORIAL TEIDE, SA amb les finalitats següents:

 • Gestionar la relació entre els Participants en el concurs i EDITORIAL TEIDE, SA, incloent-hi la comunicació amb els Participants per atendre les seves sol·licituds, la comunicació i la gestió dels seus premis, i procedir a la seva eliminació en finalitzar el temps necessari per al desenvolupament de la present acció promocional, és a dir, en finalitzar l’any en curs a tot estirar.
 • Publicar el nom dels guanyadors al web i les xarxes socials d’EDITORIAL TEIDE, SA.
 • Publicar els comentaris dels participants al web i les xarxes socials d’EDITORIAL TEIDE, SA.
 • Quan els Participants així ho hagin consentit expressament per separat, enviar la newsletter i/o informació comercial als Participants que, amb caràcter previ a la tramesa, ho hagin sol·licitat expressament a EDITORIAL TEIDE, SA, amb l’opció que els Participants, en qualsevol moment, es puguin donar de baixa d’aquest servei, remetent un escrit, acompanyat de la fotocòpia del DNI, dirigit a EDITORIAL TEIDE, SA, c/ Viladomat, 291 – 08029 Barcelona, amb la referència “Protecció de dades – Promoció «GUANYA UN LOT DE MATERIAL DE CÀLCUL REFLEXIU PER A LA TEVA ESCOLA»”, o per correu electrònic a info@editorialteide.com amb la mateixa referència, o punxant «baixa» en el mateix correu electrònic .

 

Legitimació del tractament

 • Legitimació per consentiment: per gestionar la seva relació amb EDITORIAL TEIDE, SA i publicar el nom i els comentaris dels guanyadors quan els Participants accepten les bases legals del concurs i es registren per participar en el present concurs.
 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari proporciona les seves dades voluntàriament per rebre la newsletter i/o informació comercial d’EDITORIAL TEIDE, SA per qualsevol mitjà, incloent-hi l’electrònic.

 

Drets dels participants

 • Els usuaris podran fer valer els drets que s’enumeren a continuació, mitjançant un escrit enviat a l’adreça següent, acompanyat d’una còpia del DNI: EDITORIAL TEIDE, SA, c/ Viladomat, 291 – 08029 Barcelona; i/o a l’adreça electrònica info@editorialteide.com; en tots dos casos amb la referència “Protecció de dades – Promoció «GUANYA UN LOT DE MATERIAL DE CÀLCUL REFLEXIU PER A LA TEVA ESCOLA»”.
 • Els Participants tenen dret a obtenir confirmació sobre si EDITORIAL TEIDE, SA està tractant les seves dades personals; per tant, tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les que són inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries.

‒ Accés: petició d’informació sobre les dades personals proporcionades.
‒ Cancel·lació: petició de cancel·lació de les dades personals proporcionades.
‒ Limitació del tractament d’aquestes, en cas de procedir. Obtenció d’EDITORIAL TEIDE, SA de la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

‒ Oposició, en cas de procedir. Petició d’oposició al tractament de les dades personals dels Participants; per la qual cosa EDITORIAL TEIDE, SA deixarà de tractar-ne les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici de la defensa de possibles reclamacions.

‒ Portabilitat de les dades: els Participants, de conformitat amb la legislació vigent, tindran dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, sempre que sigui procedent.

 • Els usuaris es podran oposar a l’enviament d’informacions comercials i/o newsletters per mitjans electrònics en qualsevol moment; això comportarà la baixa dels Participants en aquests serveis.
 • Com s’ha indicat abans, l’exercici dels drets esmentats més amunt es podrà dur a terme dirigint un escrit a EDITORIAL TEIDE, SA, acompanyat d’una còpia del DNI, a l’adreça postal següent: c/ Viladomat, 291 – 08029 Barcelona; i/o a l’adreça electrònica info@editorialteide.com; en tots dos casos amb la referència “Protecció de dades – Promoció «GUANYA UN LOT DE MATERIAL DE CÀLCUL REFLEXIU PER A LA TEVA ESCOLA»”.
 • Les dades no es cediran a tercers, excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
 • A títol enunciatiu, però no limitatiu, EDITORIAL TEIDE, SA pot contractar amb tercers serveis de gestió i allotjament de dades, i d’enviament d’informació comercial a qui ho hagi sol·licitat expressament. Solament es lliurarà a aquestes companyies la informació personal necessària per dur a terme aquests serveis, tot exigint-los de preservar la protecció, confidencialitat i integritat de la informació, l’ús de la qual està prohibit amb finalitats diferents de les esmentades aquí.

 

DRETS

Per a tota qüestió litigiosa que es pogués presentar en aquesta promoció i la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant EDITORIAL TEIDE, SA com els guanyadors i participants fan expressa renúncia a qualsevol dret que els pogués correspondre i es sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

 

RESPONSABILITAT

EDITORIAL TEIDE, SA i les societats que hi estan vinculades, així com els seus proveïdors, subcontractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, queden exonerats de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus que puguin rebre els Participants i guanyadors de la promoció per qualsevol acció o omissió no imputable a Editorial Teide, SA, a les seves societats vinculades, així com als seus proveïdors, contractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, durant la durada de la promoció i el gaudi dels obsequis.

En cap cas Editorial Teide, SA, serà responsable, de manera enunciativa però no limitativa, dels errors de connexió a Internet tant en l’accés dels Participants a les diferents pàgines com en l’enviament de respostes de participació, notificació d’obsequis, així com en qualsevol altra comunicació a través d’Internet; de la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament de les pàgines web mitjançant les quals es participa en la promoció; de l’ús il·lícit, el mal ús i el frau que els Participants puguin atribuir als sortejos objecte de les presents bases.

D’altra banda, els participants declaren haver informat tercers, les dades dels quals proporcionin (incloent-hi fotografies), de les condicions del present concurs i eximeixen des d’aquest moment EDITORIAL TEIDE, SA de qualsevol reclamació realitzada per qualsevol tercer les dades del qual, incloent-hi fotografies, etc., hagin estat facilitades pels participants en el present concurs, tot exonerant EDITORIAL TEIDE, SA de qualsevol dany, sanció, multa, despesa (incloent-hi qualsevol despesa o honoraris d’advocats, perits o altres professionals, i despeses processals) que siguin soferts per EDITORIAL TEIDE, SA i/o qualsevol tercer, derivats de la participació en el present concurs.

 

ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

Les bases es podran consultar al web d’EDITORIAL TEIDE, SA  (https://www.editorialteide.com), així com a qualsevol lloc que Editorial Teide, SA, indiqui en qualsevol moment.

PARTICIPAR EN EL CONCURS I ACCEPTAR les presents bases legals significa que se n’han llegit, entès i acceptat tots els termes i condicions, així com la submissió al criteri d’EDITORIAL TEIDE, SA quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i quant a les decisions interpretatives d’aquestes bases que prengui aquesta empresa.

 

6 d’abril de 2021