BASES DE LA PROMOCIÓ “GUANYA UN LOT DE LLIBRES DE LECTURA PER A LA TEVA ESCOLA” – PROMOCIÓ DEL 18 DE GENER AL 3 DE FEBRER DE 2021

 

OBJECTE

EDITORIAL TEIDE SA posa en marxa una promoció, en el territori català i dirigida a dotar de llibres de lectura en català a  escoles d’educació primària de Catalunya  , sota la denominació  GUANYA  UN LOTS DE LLIBRES DE LECTURA PER A LA TEVA ESCOLA”

PERSONES LEGITIMADES I DURADA

Podrà participar en el CONCURS qualsevol persona resident legal a Catalunya i major de 18 anys.

Durant els dies del 18 de gener al 3 de febrer de 2021, es realitzarà un CONCURS a la pàgina de Facebook i de Instagram d’Editorial Teide. Les dates d’inici i finalització de la participació a aquest CONCURS són les que s’indiquen en aquestes bases i a una o vàries publicacions a la pàgina de Facebook i de Instagram d’Editorial Teide.

PREMIS

Entre els participants se seleccionaran un total de 4 guanyadors:, guanyant cada un d’ells un lot com el següent:

5 exemplars de lectures de la col.lecció Pa amb xocolata.

5 exemplars de lectura de la col.lecció Ja LLegim!

5 exemplars de lectura de la col.lecció Biblioteca Escolar a partir de 8 anys

5 exemplars de lectura de la col.lecció Biblioteca Escolar a partir de 10 anys

Tots els exemplars citats formen part del fons editorial vigent d’Editorial Teide.

Aquests lots de llibres de lectura tindran com a destinatari final els centres escolars triats pels guanyadors.

PARTICIPACIÓ

Per participar al concurs en les dates citades l’usuari haurà de seguir les següents passes:

 • Podrà participar a Facebook i a Instagram del 18 de gener fins el 3 de febrer de 2021
 • Caldrà ser seguidor de la pàgina de Facebook i/o d’Instagram d’Editorial Teide.
 • Per participar a Facebook, l’usuari haurà de deixar un comentari en el post del CONCURS etiquetant dues de les seves amistats.
 • Per participar a Instagram, l’usuari haurà de deixar un comentari en el post del CONCURS etiquetant dues de les seves amistats.

SELECCIÓ DE GUANYADORS

Per aquest CONCURS, se seleccionaran 4 guanyadors per sorteig aleatori que indicaran a EDITORIAL TEIDE SA el centre escolar triat per l’entrega de la dotació de llibres de lectures.

El  CONCURS es realitzarà un cop finalitzat el període de participació.

ENTREGA DELS PREMIS

Els premis es lliuraran sense cost algun pels guanyadors i seran comunicats als guanyadors a través d’una publicació a Facebook i/o Instagram d’Editorial Teide SA.. A més, Editorial Teide SA podrà comunicar el nom dels guanyadors a les seves xarxes socials i/o a la seva web.

Els guanyadors hauran de notificar la seva acceptació del premi mitjançant un missatge privat a la pàgina de Facebook  i/o  Instagram d’Editorial Teide SA , amb la següent informació: nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte. Hauran d’indicar, a més, el centre escolar que ha de ser receptor de la dotació.

Els guanyadors disposaran d’un termini de 48 hores a partir de la notificació del premi per comunicar l’acceptació del mateix.

En el termini de 20 dies a partir de l’acceptació del premi per part dels gunyadors Editorial Teide entregarà el lot de libres de lectura a les escoles escollides.

Cas que en aquest termini el guanyador no enviés la informació esmentada per certificar la seva acceptació del premi, s’ entendrà que el guanyador no accepta el premi i per tant renuncia al mateix.

En cap cas, EDITORIAL TEIDE SA es responsabilitzarà de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància posterior a l’entrega del premi.

CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LA PROMOCIÓ

 • Cada persona podrà guanyar un sol premi i haurà de triar una sola escola.
 • La comunicació de les dades personals per part dels participants de la PROMOCIÓ i especialment de les dades d’email, número de telèfon i edat és un requisit obligatori per a que els guanyadors puguin rebre el premi obtingut, no podent participar en la PROMOCIÓ els menors de 18 anys. De resultar agraciada alguna d’aquestes persones la seva participació resultarà automàticament anul·lada.
 • L’ORGANITZACIÓ descartarà aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes i no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si les dades facilitades no són correctes o tenen errors, l’ORGANITZACIÓ no es fa responsable de no poder contactar amb els possibles guanyadors per comunicar-los el resultat o per gestionar amb ells el lliurament del premi.
 • El premi de la PROMOCIÓ no es podrà substituir per un altre a petició del guanyador, ni podrà ser canviat pel seu valor en metàl·lic. L’ORGANITZACIÓ es reserva, en qualsevol cas, el dret de canviar els elements del premi de la PROMOCIÓ per un altre d’igual o superior valor quan concorri justa causa, i a més també es reserva el dret a anul·lar, suspendre o modificar la PROMOCIÓ per l’ORGANITZACIÓ si per causes tècniques justificades, raonables o de qualsevol altra índole aliena a la voluntat de l’ORGANITZACIÓ, aquesta no pogués complir amb el normal desenvolupament de la PROMOCIÓ, segons l’estipulat a les presents bases.
 • La xarxa social de Facebook està exempta de qualsevol responsabilitat legal sobre aquest concurs. Aquesta promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Facebook.
 • Seran a càrrec dels guanyadors els impostos i despeses -qualsevol que sigui la seva naturalesa- que poguessin derivar-se dels premis. Les despeses d’enviament del premi seran a càrrec de EDITORIAL TEIDE SA.
 • Els participants i els guanyadors reconeixen que els drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina Web en el seu conjunt corresponen a EDITORIAL TEIDE SA.Així mateix, els participants i els guanyadors reconeixen que la reproducció, distribució o transformació no autoritzada del Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.
 • En el cas que el present concurs quedés suspès per causes de força major, EDITORIAL TEIDE SA quedarà eximida de qualsevol responsabilitat sobre el mateix.

DRETS DE PROPIETAT intelectual

La participació en el Concurs suposa la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal i amb caràcter gratuït, a EDITORIAL TEIDE SA de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, publicació, difusió  en http://www.editorialteide.com o en qualsevol altre mitjà o suport on line i off line que estimi oportú EDITORIAL TEIDE SA (a títol enunciatiu però no limitatiu, Youtube, Xarxes socials, etc.), reproducció a títol gratuït o onerós dels comentaris escrits pels participants en la promoció, podent dur a terme la seva alteració, transformació, modificació que es derivin dels mateixos, no donant lloc a dret algun de compensació, indemnització o reemborsament o pagament de tarifes o altres drets econòmics de naturalesa alguna a favor dels Participants.

DRETS D’IMATGE

Els participants autoritzen EDITORIAL TEIDE SA a difondre el seu nom i la seva imatge així com els vídeos, fotografies, dibuixos o comentaris que publiquin per participar al present CONCURS, en qualsevol mitjà de comunicació, i de la manera que consideri més oportuna. Aquesta autorització s’entén que és automàtica amb la participació en el PRESENT CONCURS.

PROTECCIÓ DE DADES

Ús, finalitat i conservació de dades:

De conformitat amb la legislació vigent aplicable en matèria de protecció de dades, EDITORIAL TEIDE SA en la seva qualitat de responsable de les dades, amb CIF A-08141038 I domicili social en C/ Viladomat, 291, Barcelona, 08029, Telèfon: 93 410 45 07 i Correu electrònic: info@editorialteide.com, informa als Participants en el present concurs que les seves dades recaptades per EDITORIAL TEIDE SA en l’àmbit del present concurs, seran tractats per EDITORIAL TEIDE SA amb les següents finalitats:

 • Gestionar la relació entre els Participants en el Concurs i EDITORIAL TEIDE SA, incloent la comunicació amb els Participants per atendre les seves sol.licituds, la comunicació i la gestió dels seus premis, procedint-se a la seva eliminació al finalitzar el temps necessari per al desenvolupament de la present acció promocional, és a dir, al finalitzar l’any en curs a tot tardar.
 • Publicar el nom dels guanyadors en la web i xarxes socials de EDITORIAL TEIDE SA
 • Publicar els comentaris dels participants en la web i xarxes socials de EDITORIAL TEIDE SA
 • Quan els Participants així ho hagin consentit expressament per separat, enviar la newsletter i/o informació comercial als Participants els qui, amb caràcter previ al seu enviament, ho hagin sol·licitat expressament a EDITORIAL TEIDE SA, podent sol·licitar els Participants, a qualsevol moment, la baixa d’aquest servei, remetent un escrit, al que acompanyi fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, dirigit a EDITORIAL TEIDE SA, C/ Viladomat, 291 08029 Barcelona , , amb la referencia “Protecció de Dades- Promoció “GUANYA UN LOT DE LLIBRES DE LECTURA PER A LA TEVA ESCOLA” o per email a info@editorialteide.com  amb la mateixa referència o punxant “baixa” en el propi email .

Legitimació del Tractament

 • Legitimació per consentiment: per gestionar la seva relació amb EDITORIAL TEIDE SA i publicar el nom i comentaris dels guanyadors quan els Participants accepten les bases legals del Concurs i es registren per participar en el present Concurs.
 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari proporciona les seves dades voluntàriament per rebre la newsletter i/o informació comercial de EDITORIAL TEIDE SA per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic.

Drets dels Participants.

 • Els usuaris podran fer valer els drets que a continuació s’enumeren, mitjançant un escrit enviat a la següent adreça, acompanyant-se d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat: EDITORIAL TEIDE SA C/ Viladomat, 291 08029 Barcelona i/o al següent email: info@editorialteide.com, , en tots dos casos amb la referencia “Protecció de Dades- Promoció “ GUANYA UN LOTS DE LLIBRES DE LECTURA PER A LA TEVA ESCOLA””.
 • Els Participants tenen dret a obtenir confirmació sobre si : EDITORIAL TEIDE SA està tractant les seves dades personals per tant tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

– Accés: petició d’informació sobre les dades personals proporcionades.
– Cancel·lació: petició de cancel·lació de dades personals proporcionades.
– Limitació del seu tractament, cas de procedir: Obtenir de : EDITORIAL TEIDE SA la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

– Oposició, cas de procedir: petició d’oposició al tractament de les dades personals dels Participants, per la qual cosa EDITORIAL TEIDE SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici de la defensa de possibles reclamacions.

– Portabilitat de dades: els Participants de conformitat amb la legislació vigent tindran dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, sempre que procedeixi.

 • Els usuaris podran oposar-se a l’enviament d’informacions comercials i/o newsletter per mitjans electrònics a qualsevol moment, això comportarà la baixa dels Participants en aquests serveis.
 • Com abans indicat, l’exercici dels drets citats anteriorment podrà realitzar-se dirigint un escrit a: : EDITORIAL TEIDE SA, acompanyant-se d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat, en la següent adreça: C/ Viladomat, 291. Barcelona 08029i/o al següent email: info@editorialteide.com en tots dos casos amb la referencia “Protecció de Dades- Promoció “ GUANYA UN LOTS DE LLIBRES DE LECTURA PER A LA TEVA ESCOLA””.
 • Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
 • A títol enunciatiu, però no limitatiu, EDITORIAL TEIDE SA pot contractar amb tercers serveis de gestió i allotjament de dades, d’enviament d’informació comercial a qui ho hagi sol·licitat expressament. Solament es lliura a aquestes companyies la informació personal necessària per realitzar aquests serveis exigint-les preservar la protecció, confidencialitat i integritat de la informació l’ús de la qual està prohibit per a altres finalitats diferents als aquí esmentats.

DRETS

Per tota qüestió litigiosa que es pogués presentar en aquesta promoció i la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant EDITORIAL TEIDE SA  com els guanyadors i participants , fan expressa renúncia a qualsevol dret que pogués correspondre’ls, i expressament se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

RESPONSABILITAT

EDITORIAL TEIDE SA i les societats vinculades a la mateixa, així com els seus proveïdors, subcontractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, queden exonerats de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus que puguin rebre els Participants i guanyadors de la Promoció per qualsevol acció o omissió no imputable a Editorial Teide SA,  a les seves societats vinculades, als seus proveïdors, contractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, durant la durada de la Promoció i gaudi dels obsequis.

En cap cas Editorial Teide SA serà responsable, de manera enunciativa però no limitativa, de les fallades de connexió a Internet tant en l’accés dels Participants a les distintes pàgines com en l’enviament de respostes de participació, comunicació d’obsequis, així com en qualsevol altra comunicació a través d’internet; de la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les pàgines web mitjançant les quals es participa a la Promoció; l’ús il·lícit, mal ús i del frau que els Participants puguin atribuir als sortejos objecte de les presents bases.

D’altra banda els participants declaren haver informat a terceres, les dades dels quals, incloent fotografies, proporcionin, de les condicions del present concurs, eximint des d’aquest moment a EDITORIAL TEIDE SA de qualsevol reclamació realitzada per qualsevol tercer, les dades del qual, incloent fotografia, etc. hagi estat facilitada pels participants en el present concurs, exonerant a EDITORIAL TEIDE SA de qualsevol dany, sanció, multa, despesa (incloent qualsevol despesa o honoraris d’advocats, perits o altres professionals, despeses processals) que siguin soferts per EDITORIAL TEIDE SA y/o qualsevol tercer, derivats de la participació al present concurs.

ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

Les bases podran consultar-se a la página web d’EDITORIAL TEIDE SA (https://www.editorialteide.com ) així com en qualsevol lloc que Editorial Teide SA indiqui en qualsevol moment.

AL PARTICIPAR EN EL CONCURS I AL ACCEPTAR les presents Bases Legals, significarà que ha llegit, entès i que accepta tots els termes i condicions de les Bases Legals, així com la submissió al criteri de EDITORIAL TEIDE SA  quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i quant a les decisions interpretatives d’aquestes bases que realitzi aquesta empresa.

 

A 18 de gener de 2021