Tecnologia

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Un llibre de text per a cada un dels cursos de l’ESO. Cada llibre està dividit en tres parts diferenciades: les unitats didàctiques, un apartat dedicat a les noves tecnologies i un altre dedicat a propostes de treball.

Projecte digital. Unitat de mostra.

Tecnologia 1ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-9092-0
Tecnologies 2 ESO (Cat)(2016)
ISBN: 978-84-307-9188-0
ISBN: 978-84-307-9094-4
ISBN: 978-84-307-9094-4
Tecnologies 4 ESO (Cat)(2016)
ISBN: 978-84-307-8261-1

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Un bloc d’activitats per a cada un dels cursos de l’ESO.

La finalitat del quadern és treballar els coneixements assolits amb el llibre de text.

Bloc. Tecnologia 1ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-9102-6
BLOC TECNOLOGIES 2 ESO (CAT)(2016)
ISBN: 978-84-307-8812-5
BLOC TECNOLOGIES 3 ESO (CAT)(2015)
ISBN: 978-84-307-9103-3

MATERIAL DEL PROFESSOR

Projecte curricular amb criteris d’avaluació, competències i continguts clau del currículum oficial. Inclou també la proposta de l’editorial desglossada per unitats i competències bàsiques, temporització, orientacions i rúbriques.

Llibre guia amb programació de la unitat didàctica, recursos didàctics per a l’atenció a la diversitat, una reflexió inicial, objectius i suggeriments didàctics, idees clau i material de suport. Inclou les solucions de les activitats i un gran nombre d’activitats més.

Dossier dividit en onze blocs: fitxes de reforç, d’ampliació, TecnoTIC, propostes grupals, proves d’avaluació, proves adaptades i cinc blocs dedicats a les solucions de les fitxes esmentades.

2