La proposta de materials didàctics del projecte partix d’uns principis essencials que el converteixen en un recurs educatiu modern i eficaç per estes raons:

 • Situa les competències bàsiques en l’eix de la programació dels objectius d’àrea, dels continguts i dels estàndards d’aprenentatge.
 • Desenvolupa els continguts al llarg dels cursos de manera ordenada i lògica, reforçant les capacitats més instrumentals per a aconseguir uns resultats d’aprenentatge òptims.
 • Perseguix la superació dels estàndards d’aprenentatge avaluables en les proves individuals previstes a través de l’adquisició de les competències i els objectius de l’etapa d’Educació Primària.
 • Se sosté sobre dos recursos didàctics complementaris: el material de consulta i treball en paper i els objectes digitals multimèdia en línia.
 • Proposa un treball global d’habilitats, destreses, procediments i continguts alhora que fomenta l’adquisició de valors que conformen un aprenentatge autònom, crític i reflexiu de l’alumnat.

Els materials de matemàtiques es centren en la resolució de problemes, operacions matemàtiques, geometria i càlcul mental i reflexiu.

Els materials de primer cicle consten de:

 • Tres quaderns trimestrals per treballar les competències bàsiques.
 • Un quadern per practicar les habilitats matemàtiques.
 • Recursos multimèdia en línia
 • Projecte digital

En el segon i tercer cicle els materials consten de:

 • Un llibre de consulta per treballar les competències bàsiques.
 • Un quadern per practicar amb sèries d’exercicis que parteixen d’un model ja resolt.
 • Recursos multimèdia en línia
 • Projecte digital

Els materials de primer cicle consten de dos llibres diferenciats per curs:

 • Comunicació: quadern per a treballar les competències lingüístiques relacionades amb la comprensió i expressió oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita. 
 • Les paraules: quadern per a treballar, de manera gradual, el pas de l’ortografia natural a l’ortografia arbitrària.
 • Recursos multimèdia en línia.
 • Projecte digital.

Al segon i tercer cicle els materials conten de:

 • Un llibre de consulta per a treballar les habilitats pròpies de l’àmbit lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure. 
 • Un quadern de competèncias bàsiques, en el qual es desenvolupen, de manera gradual, les capacitats lingüístiques.
 • Recursos multimèdia en línia.
 • Projecte digital.

Els materials de primer cicle consten de dos llibres diferenciats per curs:

 • Comunicación: quadern per a treballar, a partir de textos de tipologia variada, l’expressió i comprensió oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita. Programació coordinada amb l’assignatura de Llengua perquè es complementen l’una a l’altra.
 • Las palabras: quadern per a treballar de manera gradual el pas de l’ortografia natural a l’ortografia arbitrària.

Al segon i tercer cicle els materials conten de:

 • Un llibre de consulta per a treballar les habilitats pròpies de l’àmbit lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure. Conté models de proves d’avaluació diagnòstica individualitzada i la programació del llibre es coordina amb la de Llengua.
 • Una llibreta d’activitats per a realitzar els exercicis proposats en el llibre de consulta.
 • Un quadern de competèncias bàsiques, en el qual es desenvolupen, de manera gradual, les capacitats lingüístiques.
 • Recursos multimèdia en línia.
 • Projecte digital.

Programació i material dissenyat per als xiquets i xiquetes que estudien en valencià i treballen la llengua castellana com a segona llengua.

El material de primer cicle és un quadern per treballar per a cada un dels cursos. Es treballarà a partir de textos de tipologia variada, l’expressió i comprensió oral, la comprensió lectora, l’expressió escrita, la fonètica i l’ortografia.

Al segon i tercer cicle le sprogramacions i materials de Lengua castellana son iguals per a totes les comunitats de l’Estat.

Duna. Lengua castellana 1EPO CAT - 2014
978-84-307-1952-5

Bambolla són uns materials de llengua concebuts per als ciquets i xiquetes que estudien en castellà i aprenen valencià com a segona llengua. Este projecte tracta de facilitar a l’alumnat l’aprenentatge i la consolidació de les habilitats lingüístiques bàsiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) a partir de textos seleccionats que es presenten amb una dificultat ben graduada.

El material de primer cicle és un quadern per treballar per a cada un dels cursos. Es treballarà a partir de textos de tipologia variada, l’expressió i comprensió oral, la comprensió lectora, l’expressió escrita, la fonètica i l’ortografia.

Duna. Bambolla 1EPO VAL - 2014
Duna. Bambolla 2EPO VAL - 2015

Els materials de primer cicle es composen de sis quaderns temàtics per al primer curs i vuit per al segon (els quaderns són independents un de l’altre i es venen per separat).

Als materials de Ciències de la naturalesa es tracten temes com l’alimentació, el cos i la salut, els sers vius, els objectes i materials o les ferramentes i les màquines. Per una altra banda, als quaderns de Ciències socials es tracten temes com la família i l’entorn, el paisatge, l’espai o el temps. Els quaderns presenten les habilitats i els continguts propis de l’observació i l’experimentació en l’estudi del medi social i natural més proper als nens i nenes.

Al segon i tercer cicle els materials consten de:

 • Un llibre de consulta per curs que aplega els continguts més importants de Ciències de la naturalesa exposats a tall de reportatges atractius amb un format àgil i modern.
 • Quatre quaderns temàtics per curs que contenen propostes pautades per a realitzar activitats d’observació, recerca, investigació, experimentació i tractament de la informació amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge de les ciències així com de l’àmbit cièntific i tecnològic.
 • Recursos multimèdia en línia.
 • Projecte digital.

Al segon i tercer cicle el material consisteix en:

 • Un llibre de consulta que aplega i exposa, d’una manera clara i ordenada els continguts més importants de Ciències socials exposats a tall de reportatges atractius. 
 • Pack de quatre quaderns temàtics que contenen propostes pautades per a realitzar activitats d’obtenció i tractament de la informació de l’entorn social i facilitar-ne la interpretació així com activitats d’investigació, seqüenciació dels fets i treball de procediments espaciotemporals que permeten l’aprenentatge significatiu dels continguts de Ciències socials.
 • Recursos multimèdia en línia.
 • Projecte digital.