Àrea de Biologia de Batxillerat

PRIMER CURS

MATERIAL DE L’ALUMNE

Els continguts de la matèria s’estructuren en cinc grans apartats que es desenvoluparan al llarg dels dos cursos de Batxillerat.

Nou Biocontext 1 és el manual de Biologia per al primer curs i consta de nou unitats on es desenvolupen dos dels cinc blocs establerts per la matèria: Del genotip al fenotip i D’una cèl·lula a un organisme. Cada una d’aquestes unitats està estructura en diversos subapartats.

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular que inclou un quadre dividit per blocs amb els continguts, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge. S’inclou també una relació dels continguts del currículum oficial i els continguts del llibre de Teide dividits per unitats, així com la proposta de rúbriques.

Solucionari del llibre de l’alumne.

ISBN: 978-84-307-5357-4
ISBN: 978-84-307-5357-4

Àrea de Biologia de Batxillerat

SEGON CURS

MATERIAL DE L’ALUMNE

Nou Biocontext 2 és el manual de segon i té vuit unitats en les que es tracten els tres blocs restants de la matèria: Intercanvi de matèria i energia entre els organismes i el seu entorn; Bacteris i virus en acció i Biodiversitat. Cada una d’aquestes unitats està estructura en diversos subapartats.

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular que inclou un quadre dividit per blocs amb els continguts, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge. S’inclou també una relació dels continguts del currículum oficial i els continguts del llibre de Teide dividits per unitats, així com la proposta de rúbriques.

Solucionari del llibre de l’alumne.

ISBN: 978-84-307-5386-4
ISBN: 978-84-307-5386-4

Àrea de Biologia de Batxillerat

MATERIAL COMPLEMENTARI

Biologia. Conceptes i problemes és un llibre de repàs i exercicis, que serveix com a complement dels llibres de text però que també es pot fer servir de manera independent. Ofereix una visió sintètica de la biologia i alhora, és un instrument que permet aplicar competencialment els coneixements assolits en la matèria.

ISBN: 978-84-307-5402-4
ISBN: 978-84-307-5402-4
1