Àrea de Biologia de Batxillerat

MATERIAL DE L’ALUMNE

Els continguts de la matèria s’estructuren en cinc grans apartats que es desenvoluparan al llarg dels dos cursos de Batxillerat.

Nou Biocontext 1 és el manual de Biologia per al primer curs i consta de nou unitats on es desenvolupen dos dels cinc blocs establerts per la matèria: Del genotip al fenotip i D’una cèl·lula a un organisme. Cada una d’aquestes unitats està estructura en diversos subapartats.

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular que inclou un quadre dividit per blocs amb els continguts, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge. S’inclou també una relació dels continguts del currículum oficial i els continguts del llibre de Teide dividits per unitats, així com la proposta de rúbriques.

Solucionari del llibre de l’alumne.

ISBN: 978-84-307-5357-4
ISBN: 978-84-307-5357-4

MATERIAL DE L’ALUMNE

Nou Biocontext 2 és el manual de segon i té vuit unitats en les quals es tracten els tres blocs restants de la matèria: Intercanvi de matèria i energia entre els organismes i el seu entorn; Bacteris i virus en acció i Biodiversitat. Cada una d’aquestes unitats està estructura en diversos subapartats.

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular que inclou un quadre dividit per blocs amb els continguts, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge. S’inclou també una relació dels continguts del currículum oficial i els continguts del llibre de Teide dividits per unitats, així com la proposta de rúbriques.

Solucionari del llibre de l’alumne.

ISBN: 978-84-307-5386-4
ISBN: 978-84-307-5386-4

MATERIAL COMPLEMENTARI

Biologia. Conceptes i problemes és un llibre de repàs i exercicis, que serveix com a complement dels llibres de text, però que també es pot fer servir de manera independent. Ofereix una visió sintètica de la biologia i alhora, és un instrument que permet aplicar competencialment els coneixements assolits en la matèria.

ISBN: 978-84-307-5402-4
ISBN: 978-84-307-5402-4