Una proposta per aprendre a llegir i escriure d’una manera integradora, funcional i reflexiva.

Els quaderns Punt i seguit s’adeqüen a l’enfocament metodològic i didàctic del centre en l’àmbit lingüístic i al grau de coneixement i ritme d’aprenentatge dels alumnes, tant a nivell individual com de grup.

Utilització del material en el context de la programació d’aula

  • Material bàsic per al treball de llengua escrita a l’aula.
  • Material complementari: racons | tallers | treball individual.
  • Material de suport a casa: estiu | ampliació | reforç.

Què treballem?

  • La competència comunicativa escrita.
  • L’ús de la llengua escrita en totes les àrees del currículum.
  • L’enfocament comunicatiu exigit en les proves de competències bàsiques.