Àrea d’Informàtica. Quart curs de l’ESO.

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Quaderns TIC agrupats en quatre blocs:

Informàtica

Tech_Me Informàtica comprèn una àmplia col·lecció d’unitats d’informàtica que permet seleccionar únicament les més adequades als continguts que es volen treballar. Aquest projecte respon a les demandes de cada centre, a causa de la naturalesa transversal de la competència digital dins els projectes curriculars. 

Molt útil per a la matèria específica de 4t d’ESO, i també per a tota l’etapa, aquest projecte respon a les demandes de cada centre, a causa de la naturalesa transversal de la  competència digital dins els projectes curriculars. 

S’hi treballen aplicacions relacionades amb les tasques típiques d’oficina: fulls de càlcul, processadors de textos, bases de dades i formularis.

Quaderns TIC. Ofimàtica 1 - 4ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-8172-0
Quaderns TIC. Ofimàtica 2 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8173-7
Quaderns TIC. Ofimàtica 3 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8174-4
Quaderns TIC. Ofimàtica 4 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8175-1
Quaderns TIC. Ofimàtica 5 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8238-3

S’hi desenvolupen aplicacions relacionades amb l’edició d’imatge, d’àudio i de video o de presentacions.

Quaderns TIC. Multimèdia 1 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8181-2
Quaderns TIC. Multimèdia 2 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8184-3
Quaderns TIC. Multimèdia 3 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8185-0
Quaderns TIC. Multimèdia 4 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8202-4
Quaderns TIC. Multimèdia 5 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8293-2
Quaderns TIC. Miltimèdia 6 - 4ESO. Ed2018
ISBN: 978-84-307-8298-7

S’hi desenvolupen aplicacions del món d’Internet: creació de pàgines web, xarxes socials, eines 2.0, etc.

Quaderns TIC. Internet 1 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8191-1
Quadern TIC. Internet 2 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8195-9
Quaderns TIC. Internet 3 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8196-6
Quaderns TIC. Itnernet 4 - 4ESO. Ed2019
ISBN: 978-84-307-8299-4

S’hi analitza el maquinari, les xarxes, els sistemes operatius i la creació d’aplicacions.

Quaderns TIC. Equips 1 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8199-7
Quaderns TIC. Equips 2 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8200-0
Quaderns TIC. Equips 3 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8242-0

Recursos TID. La col·lecció de quaderns va acompanyada dels recursos TID, que són les eines en línia que Editorial Teide proporciona per ampliar el treball sobre la matèria i que permeten dur a terme les activitats dels quaderns. Es troben disponibles a l’espai móndigital

Projecte digital. Unitats de mostra.

RECURSOS DIDÀCTICS

Cada quadern disposa de la guia didàctica corresponent amb les programacions, les orientacions didàctiques, el solucionari i models de controls d’avaluació, com també d’una fitxa per facilitar el seguiment del desenvolupament de les activitats.

Per saber-ne més sobre els nostres projectes digitals consulta aquest vídeo.

1