Els llibres de llengua per a adults són una proposta d’aprenentatge per tasques que té en compte les programacions de la Direcció General de Política Lingüística i abraça els nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Seguint les indicacions del Marc Europeu, els llibres parteixen de la idea que els aprenents són, sobretot, agents socials que van creixent en capacitat de participació i de compromís amb la llengua a mesura que creixen també en domini lingüístic. Tots els materials, doncs, estan encaminats a promoure, entre els aprenents, l’ús social de la llengua.

NOUS MATERIALS

ISBN: 978-84-307-3475-7
Català A1
ISBN: 978-84-307-3457-3
Català A2
ISBN: 978-84-307-3471-9
Català B1
ISBN: 978-84-307-3481-8
Català B2
ISBN: 978-84-307-3453-5
Valencià B1
ISBN: 978-84-307-3454-2
Valencià B2
ISBN: 978-84-307-3450-4
10 exàmens de català B1
ISBN: 978-84-307-3451-1
10 exàmens de català B2
ISBN: 978-84-307-3484-9
10 exàmens de català C1
ISBN: 978-84-307-3489-4
10 exàmens de català C2
ISBN: 978-84-307-3455-9
10 exàmens de valencià C1
ISBN: 978-84-307-3456-6
10 exàmens de valencià C2