Editorial Teide SA garanteix l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, així com el Decret que aprova el seu Reglament.

A través dels formularis que es troben a la pàgina, els usuaris podran facilitar les dades personals requerides que són necessàries per a la participació en les activitats, programacions, exercicis i qualsevol altre producte existent a cada moment en la web.

Aquestes dades seran incorporades als fitxers titularitat d’Editorial Teide SA amb l’única finalitat del seu emmagatzematge, conservació i gestió per al bon funcionament de la pàgina.

En cap cas, la cessió d’aquestes dades donarà dret a Editorial Teide SA a la comunicació promocional o publicitària de cap mena de servei o producte a l’usuari.

En qualsevol moment vostè podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a Editorial Teide SA, bé al correu electrònic info@editorialteide.com o a l’adreça postal Editorial Teide SA , c/ Viladomat, 291 08029 Barcelona.

Els formularis continguts en aquesta web poden anar dirigits a menors d’edat. Per això s’han establert els controls necessaris i anteriors a la presa d’aquestes dades, destinats a aconseguir la prèvia autorització per escrit dels pares o tutors legals del menor i sempre sota la responsabilitat, coneixement i salvaguarda del centre educatiu i del professorat responsable.

Editorial Teide SA, es reserva la possibilitat de modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a la normativa i nova jurisprudència, així com dels criteris que adopti l’Agència de Protecció de Dades.