Àrea de Filosofia per a Batxillerat

MATERIAL DE L’ALUMNE

El manual Pensa. Filosofia i Ciutadania, està organitzat en sis blocs diferenciats. Cada bloc consta d’una o diverses unitats i cada unitat està estructurada en cinc apartats: reflexió inicial; lectura de text literari, filosòfic, periodístic, etc.; desenvolupament del tema; activitats i activitats de síntesi i ampliació.

El manual Trellat. Història de la Filosofia, està estructurat en tres blocs. Cada bloc consta de diverses unitats i cada unitat està estructurada en diversos apartats: context històric; cronologia; cos de l’exposició dividida en apartats; activitats de cada apartat; il·lustracions; balanç del període i activitats de síntesi, ampliació i avaluació.

ISBN: 978-84-307-5349-9
ISBN: 978-84-307-5349-9
ISBN: 978-84-307-5368-0
ISBN: 978-84-307-5368-0