Àrea de Química de Batxillerat

MATERIAL DE L’ALUMNE

Molècula és el llibre de Química per a primer. En aquest manual, dividit en dotze unitats amb diversos subapartats, es tractaran sis grans blocs: Els orígens del model atomicomolecular de la matèria; els gasos, líquids i solucions; el model per l’àtom; l’estructura dels materials i l’enllaç entre àtoms i molècules; la química orgànica i les reaccions químiques.

Reacció és el llibre per a segon. En aquest manual, dividit en nou unitats amb diversos apartats i subapartats, es tractaran sis grans blocs: La radiació, els àtoms i les molècules; Els canvis d’energia en les reaccions químiques; l’Equilibri de fases i l’equilibri químic; Els equilibris químics i iònics; L’Espontaneïtat i velocitat de les reaccions químiques i Les piles i cel·les electrolítiques.

RECURSOS DIDÀCTICS

Solucionari del llibre de l’alumne.

ISBN: 978-84-307-5390-1
ISBN: 978-84-307-5390-1
ISBN: 978-84-307-5400-7
ISBN: 978-84-307-5400-7