editÇTeide

Parlem de parlar (i escoltar)

Butlleti abril

Les quatre habilitats lingüístiques bàsiques ‒llegir, escriure, parlar i escoltar‒ són totes imprescindibles, però l’escola tradicional ha tendit a centrar-se en el treball de les gràfiques (llegir i escriure) i ha relegat a un paper secundari les orals.

Amb tot, ja fa anys ‒i no pas pocs‒ que molts centres han integrat el treball sistemàtic de la comunicació oral en les seves programacions i seqüències didàctiques en l’àrea de Llengua i com a habilitats comunicatives transversals en les altres àrees.

I és que la paraula clau en aquest canvi d’orientació, que ha modificat el mètode d’aprenentatge de la llengua en general, és posar el centre de l’interès didàctic en la COMUNICACIÓ. Això vol dir fer de les competències comunicatives l’eix vertebrador de la programació i les propostes didàctiques en l’àrea de Llengua i un espai ineludible en el plantejament de la resta d’àrees.

Incloure-ho en les programacions i, sobretot, en l’avaluació és el primer pas, però no pot ser l’únic. Cal que el professorat identifiqui les estratègies de comprensió i expressió pròpies de la comunicació oral. És a dir, quines eines permetran a l’alumnat aprendre a ser més competent quan es disposi a participar en una situació de comunicació oral.

En general, l’alumnat ja sap parlar i entén el que escolta, i això fa que no sembli tan indispensable entrenar-lo a millorar aquestes habilitats amb l’ajut de les estratègies esmentades. Però ens hem d’assegurar que acabi dominant aquestes competències en entorns i contextos diferents (converses informals, conferències, exposicions orals, argumentacions, lectura en veu alta…).

Una seqüència bàsica de treball sistemàtic de l’oralitat pot incloure aquests passos:

Escoltar:

  • Amb un exercici previ d’anticipació al que s’escoltarà (per exemple, una notícia de ràdio), situar el que ja sabem sobre la tipologia textual que contindrà un enregistrament.
  • Fer una escolta activa (prenent notes, fixant-se en els detalls i les modalitats pròpies del tipus de text) d’una audició real o versemblant d’una situació comunicativa.
  • Comprendre el contingut de l’audició (compartint el que s’ha entès amb la resta de la classe).
  • Fer una anàlisi col·lectiva de les característiques pròpies de l’audició (finalitat, ritme, entonació, recursos sonors, distractors…).

Producció oral:

  • Preparar un guió i un text seguint el model analitzat. Revisar-lo i millorar-lo.
  • Assajar en equip el text preparat.
  • Compartir amb la resta de la classe la producció oral.
  • Valorar l’aproximació de les produccions orals al model analitzat durant l’escolta.

L’experiència dels centres que s’han proposat sistematitzat el treball de comunicació oral sempre sorprèn a tothom per la velocitat de millora de l’expressió oral de l’alumnat en situacions i contextos diferents.

Parlem, parlem molt i escoltem més.

Píndola digital

L’informe d’activitats

El treball de l’alumne/a genera un informe automàtic que permet al docent fer un seguiment del seu aprenentatge.

Teide a l’aula

L’àmbit lingüístic a

la Primària

Formar alumnes competents

Personalitza els continguts i adapta’ls a la teva aula!

Recursos gratuïts

Continguts digitals_Butlleti abril

Continguts digitals

Àmbit lingüístic

Accedeix a una mostra dels continguts digitals per a l’àmbit lingüístic.  

Què hem publicat a les xarxes?

La llengua en l’aprenentatge

El nostre objectiu és dotar alumnes i mestres de les millors eines per portar-los a l’èxit en aquest àmbit.