Educació física / Physical Education

El llibre d’Educació física vol ser una guia teòrica i pràctica per entendre els beneficis de l’activitat física regular entesa com un hàbit propi d’un estil de vida saludable. En aquest sentit, enfoquem els continguts de cara a l’assoliment d’eines per a la realització de l’activitat física de manera autònoma i amb vista a la vida adulta.

La distribució de les unitats que proposem pretén desenvolupar fidelment el currículum de l’etapa, respectant-ne els objectius, al voltant de quatre blocs de contingut:

  • Condició física i salut.
  • Jocs i esports.
  • Activitats en el medi natural.
  • Expressió corporal.

Aquesta distribució vol ser flexible i operativa, tenint en compte que les qualitats físiques de resistència, força i flexibilitat formen la base de la condició física i s’han de treballar constantment en els diferents blocs de continguts. Cadascun d’aquests blocs consta de diverses unitats temàtiques.

ISBN: 978-84-307-8329-8
ISBN: 978-84-307-8329-8
ISBN: 978-84-307-8419-6
ISBN: 978-84-307-8419-6
ISBN: 978-84-307-7013-7
ISBN: 978-84-307-7013-7
ISBN: 978-84-307-7014-4
ISBN: 978-84-307-7014-4
ISBN: 978-84-307-7140-0
ISBN: 978-84-307-7140-0
ISBN: 978-84-307-7261-2
ISBN: 978-84-307-7261-2
ISBN: 978-84-307-7141-7
ISBN: 978-84-307-7141-7
ISBN: 978-84-307-7262-9
ISBN: 978-84-307-7262-9
Páginas desde8330_02_ProjecteCurricular-Avaluacio Competencial_web

Projecte curricular i avaluació competencial. Al projecte curricular s’especifiquen les finalitats, objectius, continguts clau i criteris d’avaluació del currículum oficial. També es donen propostes i concrecions sobre el currículum de l’Editorial Teide i trobem també l’avaluació per rúbriques i la classificació de les competències bàsiques de les unitats del llibre. A l’avaluació competencial es desglossa com es concreten les competències al llibre i també s’especifiquen les eines d’avaluació competencial per a les unitats del llibre. 

Solucionari del bloc d’activitats amb les solucions de les activitats del bloc de l’alumne. 

Proves d’avaluació amb solucionari.

0