FÍSICA I QUÍMICA.

Els llibres de Física i Química, són una proposta competencial que ofereix noves informacions de consulta i estudi i activitats eficaces que posen a prova els alumnes. Es presenten dividits en blocs temàtics que s’ajusten als continguts del projecte curricular oficial.

Les unitats plantegen un repte -que es pot desenvolupar o no- la resolució del qual implica treballar a fons els continguts seguint una sèrie de passos que ajuden l’alumnat a entendre’n l’aplicació pràctica. Els reptes propicien el treball a l’aula, tant individual com de grup, i s’avaluen competencialment.

A més, totes les unitats inclouen una doble pàgina visual que presenta algun dels continguts en forma de dibuix explicatiu que ajuda a la comprensió dels conceptes amb un cop d’ull. Per consolidar els continguts, cada unitat inclou una doble pàgina d’Activitats competencials que atenen la diversitat, ja que presenten diferents nivells de dificultat, especificats a la guia del professorat.

Els continguts de la unitat estan resumits en l’apartat El que cal recordar en forma d’esquema conceptual. Finalment, la unitat es tanca amb una doble pàgina d’activitats lúdiques, Juga amb la ciència, amb la que s’intenta fer de la ciència un joc per a l’alumnat.

BioGeo_ImatgeCATALEG

A prop. FiQ 2 ESO

ISBN: 978-84-307-7243-8
ISBN: 978-84-307-7243-8

A prop. FiQ 3 ESO

ISBN: 978-84-307-7017-5
ISBN: 978-84-307-7017-5
GD FiQ

Projecte curricular que recull les finalitats i els objectius del currículum oficial, així com els continguts i els criteris d’avaluació, i com es concreten al llibre. A més, inclou una classificació de les competències treballades a les unitats del llibre i propostes d’avaluació, tant de cada unitat com de cada repte.

Llibre guia conté el solucionari de les activitats del llibre, les pàgines del qual s’hi reprodueixen d’una en una. A més, inclou una gran varietat de suggeriments didàctics i les remissions a les fitxes més adequades per consolidar els conceptes, a més de recomanacions de lectures afins al tema de cada unitat o el treball sobre les competències curriculars.

Dossiers de fitxes els recursos didàctics que ofereix aquesta guia estan agrupats en els dossiers que s’esmenten a continuació: Fitxes de reforç + dossier solucionari, fitxes d’ampliació + dossier solucionari, pràctiques de laboratori + dossier solucionari, proves d’avaluació + dossier solucionari, documents d’ampliació i material complementari del llibre.

0