Àrea de Matemàtiques de l’ESO

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Un llibre de text per a cada un dels cursos de l’ESO

Un bloc d’activitats per als dos primers cursos de l’ESO.

Aquests quaderns estan pensats per treballar-hi paral.lelament amb el llibre.

Projecte digital. Unitat de mostra.

Matemàtiques 1 ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-8963-4
Matemàtiques 2 ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-8965-8
Matemàtiques 3 eSO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-8967-2
Matematiques 4ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-9143-9
Bloc. Matemàtiques 1EPO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-8973-3
Bloc. Matemàtiques 2ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-8974-0
Coberta GD MATES ESO

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular on s’exposen els objectius, les dimensions, les competències i els continguts clau del currículum oficial.

Llibre guia amb objectius i suggeriments didàctics, continguts clau i criteris d’avlauació i competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Inclu també les solucions de les activitats.

Dossier amb fitxes de competències bàsiques, fitxes de reforç i proves d’avaluació. Totes les fitxes porten solucionari.