10 exàmens de català B1 i B2

NOVETAT

Editorial Teide ha publicat els llibres d’exàmens per a l’obtenció dels certificats de català dels nivells B1 i B2.

ISBN: 978-84-307-3450-4
10 exàmens de català B1
ISBN: 978-84-307-3451-1
10 exàmens de català B2

Així mateix, l’Editorial ha publicat els següents manuals de català per a adults adaptats al Marc europeu comú de referència per a les llengües:

ISBN: 978-84-307-3475
Català A1
ISBN: 978-84-307-3457-3
Català A2
ISBN: 978-84-307-3458-0
El trampolí
ISBN: 978-84-307-3471-9
Català B1
ISBN: 978-84-307-3481-8
Català B2
1