La proposta de materials didàctics del projecte  parteix d’uns principis essencials que el converteixen en un recurs educatiu modern i eficaç per aquestes raons:

 • Situa les competències bàsiques en l’eix de la programació dels objectius d’àrea, dels continguts i dels estàndards d’aprenentatge.
 • Desenvolupa els continguts al llarg dels cursos de manera ordenada i lògica, reforçant les capacitats més instrumentals per aconseguir uns resultats d’aprenentatge òptims.
 • Se sosté sobre dos recursos didàctics complementaris: el material de consulta i treball en paper i els objectes digitals multimèdia en línia.
 • Proposa un treball global d’habilitats, destreses, procediments i continguts alhora que fomenta l’adquisició de valors que conformen un aprenentatge autònom, crític i reflexiu de l’alumnat.

Els materials de matemàtiques es centren en la resolució de problemes, operacions matemàtiques, geometria i càlcul mental i reflexiu.

Els materials de primer cicle consten de:

 • Tres quaderns trimestrals per treballar les competències bàsiques.
 • Un quadern per practicar les habilitats matemàtiques.
 • Recursos multimèdia en línia
 • Projecte digital

En el segon i tercer cicle els materials consten de:

 • Un llibre de consulta per treballar les competències bàsiques.
 • Un quadern per practicar amb sèries d’exercicis que parteixen d’un model ja resolt.
 • Recursos multimèdia en línia
 • Projecte digital

Els materials de primer cicle consten de dos llibres diferenciats per curs:

 • Comunicació: quadern per treballar les competències lingüístiques relacionades amb la comprensió i expressió oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita. 
 • Les paraules: quadern per treballar, de manera gradual, el pas de l’ortografia natural a l’ortografia arbitrària.
 • Recursos multimèdia en línia.
 • Projecte digital.

Al segon i tercer cicle els materials conten de:

 • Un llibre de consulta per treballar les habilitats pròpies de l’àmbit lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure. 
 • Un quadern de competèncias bàsiques, en el qual es desenvolupen, de manera gradual, les capacitats lingüístiques.
 • Recursos multimèdia en línia.
 • Projecte digital.

El material de primer cicle consta d’un quadern per treballar per a cada un dels cursos. Es treballarà a partir de textos de tipologia variada, l’expressió i comprensió oral, la comprensió lectora, l’expressió escrita, la fonètica i l’ortografia.

Al segon i tercer cicle els materials conten de:

 • Un llibre de consulta per treballar les habilitats pròpies de l’àmbit lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure. 
 • Una llibreta d’activitats per fer els exercicis proposats en el llibre de consulta.
 • Un quadern de competèncias bàsiques, en el qual es desenvolupen, de manera gradual, les capacitats lingüístiques.
 • Recursos multimèdia en línia.
 • Projecte digital.
Duna. Lengua 1ºEPO CAT - 2014
Duna. Lengua 2ºEPO CAT - 2015

Els materials de primer cicle es composen d’una carpeta amb sis quaderns temàtics. Aquests quaderns, presenten les habilitats i els continguts propis de l’observació i l’exeprimentació en l’estudi del medi social i natural més proper als nens i nenes. Disponible també el projecte digital de l’assignatura i els recursos multimèdia en línia.

Al segon i tercer cicle els materials consten de:

 • Un llibre de consulta per curs que reuneix els continguts més importants de Ciències de la naturalesa exposats a tall de reportatges atractius i de format àgil i modern.
 • Quatre quaderns temàtics per curs que contenen propostes pautades per dur a terme activitats d’observació, recerca, investigació, experimentació i tractament de la informació amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge de les ciències a partir de les competències bàsiques de l’àmbit cièntific i tecnològic.
 • Recursos multimèdia en línia.
 • Projecte digital.

Els materials de primer cicle es composen d’una carpeta amb sis quaderns temàtics. Aquests quaderns, presenten les habilitats i els continguts propis de l’observació i l’exeprimentació en l’estudi del medi social i natural més proper als nens i nenes. Disponible també el projecte digital de l’assignatura i els recursos multimèdia en línia.

Al segon i tercer cicle els materials consten de:

 • Un llibre de consulta que reuneix i exposa, d’una manera clara i ordenada els continguts més importants de Ciències socials exposats a tall de reportatges atractius. 
 • Pack de quatre quaderns temàtics que contenen propostes pautades per dur a terme activitats d’obtenció i tractament de la informació de l’entorn social i facilitar-ne la interpretació així com activitats d’investigació, seqüenciació dels fets i treball de procediments espaciotemporals que permeten l’aprenentatge significatiu dels continguts de Ciències socials.
 • Recursos multimèdia en línia.
 • Projecte digital.