Competència lectora

 • Llegir per interpretar textos segons l’ús i la situació comunicativa.
 • Llegir amb fluïdesa.
 • Aplicar estratègies de lectura.
 • Llegir diferents gèneres textuals.
 • Conèixer l’estructura d’un text.
 • Tenir domini de la semàntica i de les estructures morfosintàctiques.
 • Llegir per conèixer i gaudir obres significatives de la literatura.

Continguts clau

 • Textos de gèneres diversos.
 • Usos de la llengua escrita: pràctic, científic i literari
 • Estratègies de comprensió lectora.
 • Tema, idees principals i rellevants.
 • Comprensió reflexiva i crítica.
 • Hàbit lector.
 • Lectura en silenci i en veu alta.
 • Signes de puntuació.
 • Lèxic.
 • Component semàntic de la llengua.
 • Dades bàsiques d’un llibre.
 • Ritme i rima.
 • Obres significatives.

Competència escrita

 • Contextualitzar textos segons l’ús i la situació comunicativa.
 • Planificar un escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.
 • Produir textos de tipologia diversa amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
 • Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.
 • Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.

Continguts clau

 • Textos de tipologia diversa.
 • Usos de la llengua escrita: pràctic, científic i literari.
 • Signes de puntuació.
 • Connectors.
 • Lèxic.
 • Estratègies i recursos per a la producció de textos.
 • Elements per a la planificació d’un text.
 • Organització del text: coherència i cohesió.
 • Correcció lingüística i ortogràfica.
 • Adequació al registre.
 • Hàbit d’escriure.
 • Recursos retòrics.
 • Aspectes formals d’un escrit.

Competència escrita

 • Utilitzar estratègies de cerca i gestió de la informació.
 • Valorar la diversitat lingüística i cultural.
 • Valorar produccions pròpies o d’altres.
 • Adquirir autonomia en la lectura i l’escriptura.
 • Emprar les noves tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement.
 • Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge.

Continguts clau

 • Gestió i tractament de la informació.
 • Fonts d’informació en paper i suport digital.
 • Diversitat de llengües i codis de comunicació.
 • Iniciativa i autonomia personal.
 • Recursos digitals i tecnològics.
 • Actitud crítica o reflexiva en els textos i en les produccions.
 • Autoavaluació com a estratègia per millorar la lectura i l’escriptura.