Punt_i_seguit_09

Una proposta per aprendre a llegir i escriure d’una manera integradora, funcional i reflexiva.

Els quaderns Punt i seguit s’adeqüen a l’enfocament metodològic i didàctic del centre en l’àmbit lingüístic i al grau de coneixement i ritme d’aprenentatge dels alumnes, tant a nivell individual com de grup.

Què treballem?

 • La competència comunicativa escrita.
 • L’ús de la llengua escrita en totes les àrees del currículum.
 • L’enfocament comunicatiu exigit en les proves de competències bàsiques.

+ VEURE VÍDEO

ORGANITZACIÓ

El Punt i seguit és una col·lecció per a tota la Primària, organitzada per cicles. En cada cicle s’ofereixen tres nivells: bàsic, intermedi i avançat, per poder escollir en funció de les necessitats lingüístiques de l’alumnat.

Els continguts curriculars que es treballen en aquests quaderns fan referència a:

 • La dimensió de la comprensió lectora.
 • La dimensió de l’expressió escrita.
 • La dimensió literària
 • La dimensió plurilingüe i intercultural

La dimensió oral no es tracta de manera explícita, però hi ha activitats que requereixen desenvolupar les habilitats de parlar i escoltar.

Els quaderns dels nivells bàsic i intermedi garanteixen el tractament de tots els continguts de llengua escrita del currículum. Els quaderns del nivell avançat els aprofundeixen.

Cada nivell (bàsic, intermedi i avançat) està estructurat en quatre blocs, en funció de l’ús de la llengua: pràctic, científic, literari i lingüístic.

 • Ús pràctic. Textos que fan referència al funcionament de la classe per a la vida diària.
 • Ús científic. Textos que possibiliten accedir al coneixement i crear-ne. Tractament de fons documentals i d’informació. Llegir per aprendre i escriure per reflexionar i transmetre els nous aprenentatges.
 • Ús literari. Textos que afavoreixen el plaer i el gust estètic per la lectura i l’escriptura, així com la possibilitat de jugar amb la llengua.
 • Ús lingüístic. Aspectes de coneixement i reflexió de la llengua: consciència fonològica, ortografia, morfosintaxi, lèxic i estructura interna dels textos.

Els quatre usos asseguren de totes les dimensions del currículum.

CONTINGUTS

Competència lectora

 • Textos de gèneres diversos.
 • Usos de la llengua escrita: rpàctic, científic i literari
 • Estratègies de comprensió lectora
 • Tema, idees principals i rellevants
 • Comprensió reflexiva i crítica
 • Hàbit lector
 • Lectura en silenci i en veu alta
 • Signes de puntuació
 • Lèxic
 • Component semàntic de la llengua
 • Dades bàsiques d’un llibre
 • Ritme i rima
 • Obres significatives
Punt_i_seguit_03

Objectius clau

 • Llegir per interpretar textos segons l’ús i la situació comunicativa.
 • Llegir amb fluïdesa.
 • Aplicar estratègies de lectura.
 • Llegir diferents gèneres textuals.
 • Conèixer l’estructura d’un text.
 • Tenir domini de la semàntica i de les estructures morfosintàctiques.
 • Llegir per conèixer i gaudir obres significatives de la literatura.

Competència escrita

 • Contextualitzar textos segons l’ús i la situació comunicativa.
 • Planificar un escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.
 • Produir textos de tipologia diversa amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
 • Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.
 • Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.

Continguts clau

 • Textos de tipologia diversa.
 • Usos de la llengua escrita: pràctic, científic i literari.
 • Signes de puntuació.
 • Connectors.
 • Lèxic.
 • Estratègies i recursos per a la producció de textos.
 • Elements per a la planificació d’un text.
 • Organització del text: coherència i cohesió.
 • Correcció lingüística i ortogràfica.
 • Adequació al registre.
 • Hàbit d’escriure.
 • Recursos retòrics.
 • Aspectes formals d’un escrit.

Competència metodològica

 • Utilitzar estratègies de cerca i gestió de la informació.
 • Valorar la diversitat lingüística i cultural.
 • Valorar produccions pròpies o d’altres.
 • Adquirir autonomia en la lectura i l’escriptura.
 • Emprar les noves tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement.
 • Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge.

Continguts clau

 • Gestió i tractament de la informació.
 • Fonts d’informació en paper i suport digital.
 • Diversitat de llengües i codis de comunicació.
 • Iniciativa i autonomia personal.
 • Recursos digitals i tecnològics.
 • Actitud crítica o reflexiva en els textos i en les produccions.
 • Autoavaluació com a estratègia per millorar la lectura i l’escriptura.

METODOLOGIA

Abans de fer el quadern…

Avaluació inicial per fer conscient l’alumnat del que sap i del que pot aprendre.

 • La consigna lateral: adreçada a docents i famílies, amb el tipus de text i una orientació sobre com treballar-ho.
 • La instrucció per a l’alumnat: serveix com a lectura i comprensió.
 • La tasca: on es plantegen les diferents habilitats de lectura i escriptura, amb vista a propiciar l’autonomia i la reflexió.
 • Els guions de treball i quadres de <<recordes>>: orientacions i pautes.

Després de fer el quadern

Una pauta per reflexionar i fer conscient l’alumnat sobre:

 • Què ha après.
 • Com ho ha après.

UTILITZACIÓ I ELECCIÓ

 • Material bàsic per al treball de llengua escrita a l’aula.
 • Material complementari: racons | tallers | treball individual.
 • Material de suport a casa: estiu | ampliació | reforç

Supòsits

Material bàsic per al treball de llengua escrita a l’aula

 • Supòsit 1. Utilització dels quaderns com a material bàsic de Llengua catalana en els dos nivells del cicle.
 • Supòsit 2. Utilització dels quaderns com a material bàsic de Llengua castellana en els dos nivells del cicle.
 • Supòsit 3. Utilització dels quaderns com a material bàsic de Llengua catalana i Llengua castellana en els dos nivells del cicle.

Material complementari

 • Supòsit 4. Utilització dels quaderns com a material complementari: racons, tallers.
 • Supòsit 5. Utilització dels quaderns com a material de suport individual.

Material de suport a casa

 • Supòsit 6. Utilització dels quaderns com a material a casa.
1