Per nivells de dificultat

El Punt i seguit és una col·lecció per a tota la Primària, organitzada per cicles. En cada cicle s’ofereixen tres nivells: bàsic, intermedi i avançat, per poder escollir en funció de les necessitats lingüístiques de l’alumnat.

Els continguts curriculars que es treballen en aquests quaderns fan referència a:

  • La dimensió de la comprensió lectora.
  • La dimensió de l’expressió escrita.
  • La dimensió literària.
  • La dimensió plurilingüe i intercultural.

La dimensió oral no es tracta de manera explícita, però hi ha activitats que requereixen desenvolupar les habilitats de parlar i escoltar.

Els quaderns dels nivells bàsic i intermedi garanteixen el tractament de tots els continguts de llengua escrita del currículum. Els quaderns del nivell avançat els aprofundeixen.

Per usos de la llengua

Cada nivell (bàsic, intermedi i avançat) està estructurat en quatre blocs, en funció de l’ús de la llengua: pràctic, científic, literari i lingüístic.

  • Ús pràctic. Textos que fan referència al funcionament de la classe i útils per a la vida diària.
  • Ús científic. Textos que possibiliten accedir al coneixement i crear-ne. Tractament de fons documentals i d’informació. Llegir per aprendre ie scriure per reflexionar i transmetre els nous aprenentatges.
  • Ús literari. Textos que afavoreixen el plaer i el gust estètic per la lectura i l’escriptura, així com la possiblitat de jugar amb la llengua.
  • Ús lingüístic. Aspectes de coneixement i relfexió de la llengua: consciència fonológica, ortografia, morfosintaxi, lèxic i estructura interna dels textos.

Els quatre usos asseguren el tractament de totes les dimenson del currículum.